Học đệ cái gì, chán ghét nhất!

Học đệ thần mã chán ghét nhất!